Con la tecnología de Blogger.

9/10/07

Benvingut/Bienvenido al Laboratori!

Què és el Laboratori Antiracista?

L’objectiu del Laboratori és crear un espai de trobada i diàleg pels joves immigrants i fills i filles d’immigrants, on puguin tractar temes com ara la desigualtat de drets i d’oportunitats, o la discriminació racista. Aquest diàleg es donarà també amb joves autòctons que participaran en el projecte, en tant que el valor de l’antirracisme és comú a tots ells. Les jornades “Laboratori Antiracista” es duran a terme els dies 19, 20 i 21 d’octubre, i hi participaran fins a 100 joves, membres de més de 30 associacions de Barcelona, Catalunya i la resta de l’Estat espanyol.

¿Qué es el Laboratorio Antirracista?

El objetivo del Laboratorio es crear un espacio de encuentro y diálogo para los jóvenes inmigrantes y hijos y hijas de inmigrantes, donde éstos pueda tratar temes como el de la desigualdad de derechos y oportunidades, o la discriminación racista. Este diálogo se dará también con jóvenes autóctonos que participaran en el proyecto, dado que el valor del antirracismo es común a todos ellos. Les jornadas “Laboratorio Antirracista” serán los días 19, 20, y 21 de octubre, y participaran en ellas hasta 100 jóvenes, miembros de más de 20 asociaciones de Barcelona, Catalunya i el resto del Estado español.

Quins són els objectius del Laboratori Antiracista?

L’objectiu principal del Laboratori és donar la veu als joves immigrats i fills d’immigrants, per tal de conèixer quines són les seves preocupacions i opinions, i donar-los la oportunitat d’expressar-se públicament. Així doncs, volem construir un espai de participació que fomenti línies de treball conjuntes, i faciliti l’expressió de propostes i denúncies dels joves. Finalment s’elaborarà un document que reculli les propostes i denúncies exposades, amb intenció de fer-lo arribar a l’Administració Pública.

¿Cuáles son los objetivos del Laboratorio Antirracista?

El objetivo principal del Laboratorio es dar voz a los jóvenes inmigrantes y hijos de inmigrantes, para conocer cuales son sus preocupaciones y opiniones, y ofrecerles así la oportunidad de expresarse en público. Así pues, queremos construir un espacio de participación que fomente líneas de trabajo conjuntas, y facilite la expresión de propuestas y denuncias de los jóvenes. Finalmente se elaborará un documento que recoja las propuestas y denuncias expuestas, con la intención de hacerlo llegar a la Administración Pública.

Com es desenvoluparan les Jornades del Laboratori Antiracista?

Tallers:
Per tal de crear aquest espai de diàleg, s’han planificat diversos tallers que permetin als joves expressar les seves denúncies i propostes. Aquests tallers seran molt diversos, i es duran a terme amb un monitor responsable.


Fotografia:
Amb el suport d’un professional, es pretén que els joves expressin el seu punt de vista sobre la joventut i el racisme.

Il·lustració i graffiti:
L’objectiu serà utilitzar aquest llenguatge, de caire alternatiu i proper, per fer arribar la denúncia contra el racisme.

Hip-hop:
De forma similar a l’expressió a través del graffiti, els joves podran utilitzar el hip-hop per comunicar les seves denúncies.

Mitjans de comunicació:
Donada la importància actual dels mitjans de comunicació, es pretén apropar al joves a aquesta eina, per tal de que puguin exposar les seves reivindicacions. Aquest taller constarà de dues formes:
Audiovisual: La presentació d’una situació a través del teatre
Ràdio: Elaboració d’un reportatge sobre les jornades mitjançant diferents dinàmiques i eines

Llenguatge Periodístic:
Es treballarà amb les noves tecnologies que permeten jugar amb el muntatge audiovisual per modificar la narració descriptiva d’una noticia ja existent.

Activitats en grup:
Més enllà de treballar l’antirracisme i fomentar la discussió sobre la realitat social, es duran a terme activitats que fomentin el treball en grup, el coneixement mutu i la comunicació. Específicament, s’incentivarà l’esport com a llenguatge universal comú a totes les cultures i nacionalitats (a través del futbol), i s’aproparà als joves tant de fora com d’aquí a la tradició catalana dels castells. Aquesta segona activitat en grup no només servirà per potenciar el valor de la tradició catalana, sinó que també esdevindrà una metàfora del treball en grup i del companyerisme.

Assemblea:
Com a punt final de les jornades es realitzarà l’Assemblea, eina indispensable per arribar a elaborar les conclusions de denúncies i/o propostes que posteriorment, es faran arribar a l’Administració. Abans de l’inici de les jornades, SOS Racisme haurà fet arribar a les entitats els punts comuns del debat a l’Assemblea, per tal de facilitar la tasca de reflexió individual de cadascuna de les entitats participants. Aquestes, naturalment, podran realitzar aportacions i suggeriments, per tal d’enriquir el debat. Així doncs, l’Assemblea serà l’espai on els diversos joves i monitors posaran en comú les seves reflexions i propostes.

¿Cómo se desarrollaran las jornadas del Laboratorio Antirracista?

Para crear este espacio de diálogo, se han planificado diversos talleres que permitan a los jóvenes expresar sus denuncias y propuestas. Estos talleres serán muy diversos, y se llevaran a cabo con un monitor responsable. Los monitores que acompañen a los jóvenes también harán de soporte del monitor responsable.

Talleres:
Para crear este espacio de diálogo, se han planificado diversos talleres que permitan a los jóvenes expresar sus denuncias y propuestas. Estos talleres serán muy diversos, y se llevaran a cabo con un monitor responsable. Los monitores que acompanyen a los jóvenes darán apoyo al monitor responsable.

Fotografía:
Con ayuda de un profesional, se pretende que los jóvenes expresen su punto de vista sobre la juventud y el racismo.

Ilustración y graffiti:
El objetivo será utilizar este lenguaje, alternativo y cercano a la vez, para hacer llegar su denuncia contra el racismo.

Hip-hop:
De forma similar a la expresión a través del graffiti, los jóvenes podrán utilizar el hip-hop para comunicar sus denuncias.

Medios de comunicación:
Dada la importancia actual de los medios de comunicación, se pretende acercar este instrumento a los jóvenes, para que así puedan exponer sus reivindicaciones. Este taller tendrá dos formas:
Audiovisual: La presentación de una situación a través del teatro
Radio: Elaboración de un reportaje sobre las jornadas mediante diferentes dinámicas y instrumentos.

Lenguaje periodístico:
Se trabajará con las nuevas tecnologías, que permiten jugar con el montaje audiovisual, para así modificar la narración descriptiva de una noticia ya existente.

Actividades en grupo:

Aparte de trabajar el antirracismo y fomentar la discusión sobre la realidad social, se llevaran a cabo actividades que fomenten el trabajo en grupo, el conocimiento mutuo, y la comunicación. Específicamente, se incentivará el deporte como lenguaje universal común a todas las culturas y nacionalidades (a través del fútbol), y se acercará a los jóvenes tanto de fuera como autóctonos a la tradición catalana de los “castells”. Esta segunda actividad en grupo no sólo servirá para potenciar el valor de la tradición catalana, sino que también servirá como metáfora del trabajo en grupo y del compañerismo.

Asamblea:

Para finalizar las jornadas, se realizará la Asamblea, instrumento indispensable para poder elaborar las conclusiones sobre las denuncias y propuesta que, posteriormente, se harán llegar a la Administración. Antes del inicio de las jornadas, SOS Racisme habrá facilitado a las entidades los puntos comunes del debate en la Asamblea, para así facilitar la reflexión individual de cada entidad participante. Éstas, naturalmente, podrán realizar aportaciones y sugerencias, para así enriquecer el debate. La Asamblea, por tanto, será el espacio donde los jóvenes y los monitores podrán poner en común sus reflexiones y propuestas.

Read more...

Seguidors i seguidores

Traductora

  ©Template by Dicas Blogger.